Môže vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení každá firma? Akými dokladmi ešte musím preukázať náhradné plnenie?

26. 7. 2012, 14:42

 

Doklady môže vystaviť iba chránená dielňa a je potrebné ich odovzdať na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny spoločne s nasledujúcimi dokladmi:

 

  • fotokópia dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)
  • fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou
  • fotokópia dokladu o úhrade faktúry (výpis z účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
  • fotokópia o priznaní postavenia chráneného pracoviska
  • vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa