Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Z+M servis, spol. s r.o. a spoločnosti Z+M Finance SK, spol. s r.o.

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou  Z+M servis, spol. s r.o. a spoločnosti Z+M Finance SK, spol. s r.o.  a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci).

Obsah:

  • Objednávky
  • Ceny
  • Platobné podmienky
  • Záloha za objednaný tovar
  • Dodanie tovaru
  • Vrátenie tovaru
  • Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

Objednávky

Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.zmservis.sk .V praxi preferujeme doručenie objednávky cez e-shop a e-mailom. V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade predávajúceho, je kupujúci povinný doručiť záväznú objednávku.

 

Ceny

Ceny sa štandardne uvádzajú vo firemnom katalógu a internetovom obchode bez DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

 

Platobné podmienky

Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred alebo platbu v hotovosti.

 

Záloha za objednaný tovar

Dodanie tovaru

Kupujúci odobratím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Z+M servis, spol. s r.o. a Z+M Finance SK spol. s r.o.

4/a Tovar možno osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.30 v skladoch predávajúceho v Čadci. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

4/b Tovar doručujeme spravidla vlastným rozvozom, vo výnimočných prípadoch prepravnou spoločnosťou UPS, cena za dopravu tovaru, ktorý nepredahuje hodnotu 50,00 euro bez DPH (60,00 euro s DPH) je 5,00 euro bez DPH (6,00 euro s DPH).

Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať – dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

 

Vrátenie tovaru

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení. Lehoty pre vrátenie tovaru: * kancelárske potreby do 7 dní, * kancelárska technika do 48 hodín od dňa prevzatia tovaru.

 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na vizuálne zjavné chyby akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, predlžuje sa záručná doba o počet dní, ktoré uplynuli medzi zakúpením tovaru u predávajúceho a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi. Reklamačné konanie na tovar, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky: · doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom). · doručí reklamovaný tovaru vrátane príslušenstva na vlastné náklady do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak, a to osobne, kuriérom alebo prostredníctvom obchodníka . Výsledkom reklamačného konania je odstránenie chyby tovaru, výmena tovaru, čiastočný dobropis faktúry, alebo úplný dobropis faktúry po vrátení tovaru. Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

 

Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

  1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.
  2. Reklamované kazety kupujúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná. 

 

Reklamačný formulár

Popis závady

Predmet (výrobok): *

Popis: *

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko: *

Telefón: *

E-mail: *

Poznámka:

 

 

 Kontrola:

Do spodného poľa opíšte 5 znakov.:

Kód pro ověření