Desatero rád k náhradnému plneniu

 

01. Štatút chránenej dielne

 • overte si existenciu a platnosť štatútu chránenej dielne. Štatút je základný dokument každého chráneného pracoviska a jeho kópia je súčasťou potvrdenia o náhradnom plnení.

 

02. Podnikateľské oprávnenie

 • overte si existenciu a platnosť podnikatelského oprávnenia : Živnostenský list, Výpis z obchodného registra. Podnikateľské oprávnenie je jednou z nutných podmienok vydania štatútu CHD.

 

03. Predmet činnosti

 • overte súlad predmetu činnosti v podnikateľskom oprávnení a v štatúte chránenej dielne. Predmet činnosti je najdôležitejší pri posudzovaní oprávnenosti vykonávať činnosť a hlavne pri posúdení možnosti zaradiť služby, výrobky alebo tovar do 100%nej či 10%nej sadzby započítateľnosti do náhradného plnenia v zmysle štatútu CHD.


04. Požadovaná služba, tovar z CHD

 • posúďte vhodnosť predmetu činnosti na splnenie Vašej požiadavky.  Vaša požiadavka musí byť bezpodmienečne krytá predmetom činnosti obsiahnutého v štatúte CHD. V prípade nesúladu nie je možné vystaviť platné potvrdenie o náhradnom plnení. Takéto potvrdenie pri následnom preverovaní úradom práce nebude uznané a Vám vyrúbia okrem úhrady odvodu aj penále a pokutu. Dokonca sa môžete stať účastníkom daňovo-odvodového podvodu.


05. Potvrdenia o náhradnom plnení

 • dajte si dodávateľom predložiť vzorový výkaz o náhradnom plnení so všetkými prílohami(100% a 10%). Jednou z kontrol serióznosti je nechať si zaslať vzorové (alebo Vaše predbežné) potvrdenie o náhradnom plnení. Z daného potvrdenia môžete zistiť či je dôsledne rozdelené vykazanie služby, výrobkov zhotovených a tovarov chránenou dielňou nevyrábaných, ale len nakupovaných.


06. Zápočet 100% plnenia

 • dajte si podrobne vysvetliť, ktorá časť náhradného plnenia (služba, výrobok) je 100% započítateľná a zvážte súlad s predmetom činnosti. Ujasnite si pojmy výrobku a tovaru. Výrobkom sa považuje produkt, ktorý v prevažnejmiere vznikol činnosťou CHD alebo bol významne pozmenený (v tvare, účele alebo funkčnosti,..) činnosťou CHD. Všetko čo bolo nakúpené a nemožno to považovať za polotovar, surovinu, súčiastku..., je tovarom a jeho hodnota sa započítava 10-imi %-tami.


07. Zápočet 10% plnenia

 • dajte si podrobne vysvetliť, ktorá časť náhradného plnenia (služba, výrobok) je 10% započítateľná a zvážte súlad s predmetom činnosti. V zmysle §64 ods. 8 zákona 373/2010 Z. z. sa na produkty nezhotovované CHD  vzťahuje len 10%ná možnosť zápočtu na náhradné plnenie, a to tiž iba v prípade, ak v predmete činnosti chráneného pracoviska je činnosť nákupu a predaja.


08. Záruka obhájiteľnosti

 • - žiadajte záruku obhájenia náhradného plnenia pred úradom práce a zodpovědnost při akejkoľvek následnej kontrole zo strany štátnych orgánov.
 • Účelom náhradného plnenia, okrem iného, je zabezpečiť si splnenie odvodovej povinnosti zadaním zákazky CHD alebo CHP. Bez záruky úplného súladu náhradného plnenia s platnou legislativou sa vystavujete sankciám od kontrolných štátnych inštitúcii. Nielen že neušetríte, ale môžete zaplatiť nezaplatený odvod, penále do doby keďsa kontrola vykonáva (môžu to byť roky) a aj pokutu. Žiadajte preto od CHD záruku, že svoje potvrdenia bez výhrad obhája při akejkoľvek následnej kontrole. Zlyhanie CHD Vašu zodpovědnost voči zákonným povinnostiam neospravedlňuje.


09. Referencie

 • prevíte čo možno najviac dostupných informácii – od web stránky cez rôzne registre CHD až po osobnú návštevu. Aj doba existencie CHD dáva tušiť o skúsenostiach a možnosti existencie viacerých kontrol, ktoré CHD usmernili, a tým potvrdili opodstatnenosť jej existencie.


10. Rozhodnutie

 • len ak Vás poznatky z predošlých bodov bezpodmienečne přesvědčili zadajte objednávku, inak sa poobzerajte po inej chránenej dielni.